Εσωτερικός Κανονισμός (Σελίδα 8/8) 2022-2023

Καθαροί́ και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου,
διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί́
η ψυχή́ του παιδιού́.
Φθορές, ζημιές και κακή́ χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις
εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά́ εθίζουν τον/τη μαθητή́/τρια στην
αντίληψη της απαξίωσης της δημοσίας περιουσίας. Μαθητής/τρια που προκαλεί́ φθορά́
στην περιουσία του Σχολείου ελέγχεται για τη συμπεριφορά́ αυτή́ και η δαπάνη
αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του/της.
 
Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε για το σχολικό έτος
2022-2023 και βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές
και διδακτικές αρχές.
Η τήρησή του από́ τους/τις μαθητές/τριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς-
κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό́ στον διακριτό́ θεσμικό́ ρολό τους, ώστε να έχει
πληρότητα, γενική́ αποδοχή́ και εφαρμογή́, αποτελεί́ προϋπόθεση της εύρυθμης
λειτουργιάς του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί́ το Σχολείο να
οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά́ του.
Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από́ τον Κανονισμό́, αντιμετωπίζονται
κατά́ περίπτωση από́ τον/την Διευθυντή́/ντρια του Σχολείου και τον Σύλλογο
Διδασκόντων, καθώς και από́ τον Συντονιστή́ Εκπαιδευτικού́ Έργου, σύμφωνα με τις
αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική́ νομοθεσία, σε πνεύμα
συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
 
-----------------------------------