Εσωτερικός Κανονισμός (Σελίδα 7/8) 2022-2023

● να προσβάλλουν τους/τις συμμαθητές/τριες τους για λόγους σωματικούς (π.χ. για το
ύψος ή το βάρος τους), εθνικούς, θρησκευτικούς ή φυλετικούς.
● να διαδίδουν φήμες ή να αποκλείουν συμμαθητές/τριες τους από ομαδικές
δραστηριότητες, παρακινώντας και άλλους να κάνουν το ίδιο ή να ειρωνεύονται και να
ασκούν κακόβουλη κριτική.
● να γράφουν ή να ζωγραφίζουν ή να χαράζουν τους τοίχους και τα θρανία.
● να προβαίνουν σε χρήση ή φθορά πραγμάτων συμμαθητών/τριών τους.
● να φέρνουν στο σχολείο σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή υλικό με προκλητικό ή ανήθικο
περιεχόμενο.
● να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.
Η συμπεριφορά των μαθητών και των μαθητριών πρέπει να είναι ευγενική και όχι
βίαιη.
 
γ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Το Σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι, ώστε οι μαθητές/τριες
να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες. Να μάθουν να
αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Στο
παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι οι ακόλουθες:
α. Παρατήρηση
β. Επίπληξη
γ. Παραπομπή στον/στη Διευθυντή/ντρια
δ. Ενημέρωση γονέων
ε. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων
στ. Ενημέρωση Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου
Αρμόδια όργανα για την επιβολή των ποινών είναι κατά περίπτωση ο/η εκπαιδευτικός
της τάξης, ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου.
δ) ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
Πεποίθηση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν και
παραμένει ότι καλλιεργώντας τον αμοιβαίο σεβασμό, την αποδοχή της
διαφορετικότητας, την προώθηση της συνεργασίας με φορείς και τη συνεργασία του
σχολείου με την οικογένεια διαμορφώνεται το κατάλληλο θετικό κλίμα εντός της
σχολικής κοινότητας, το οποίο αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα πρόληψης ή και
αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού
εκφοβισμού.
ε) ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ
Ένας από́ τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της
ευθύνης στους/στις μαθητές/ -τριες σε ό,τι αφορά́ την ποιότητα του σχολικού́ χώρου.